Nařízení Komise (ES) č. 322/2009 ze dne 20. dubna 2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech Text s významem pro EHP

Úřední věstník L 101 , 21/04/2009 S. 0009 - 0013


Nařízení Komise (ES) č. 322/2009

ze dne 20. dubna 2009

o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [2], a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2) Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3) Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4) První připomínky k těmto žádostem vznesené podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly předány Komisi přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. Uvedené žádosti se proto budou i nadále vyřizovat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5) Používání přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG S-15136) bylo dočasně povoleno u nosnic nařízením Komise (ES) č. 358/2005 [3]. Uvedený přípravek byl bez časového omezení povolen pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1259/2004 [4], u selat (po odstavu) nařízením Komise (ES) č. 1206/2005 [5], pro výkrm prasat a krůt nařízením Komise (ES) č. 516/2007 [6] a na deset let u kachen nařízením Komise (ES) č. 242/2007 [7]. Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku enzymu u nosnic bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Používání uvedeného přípravku enzymu podle přílohy I tohoto nařízení by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(6) Používání přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) bylo dočasně povoleno u nosnic, pro výkrm prasat a u selat po odstavu nařízením Komise (ES) č. 1436/1998 [8]. Uvedený přípravek byl bez časového omezení povolen pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 2148/2004 [9] a pro výkrm krůt nařízením Komise (ES) č. 828/2007 [10]. Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku enzymu u nosnic a selat po odstavu bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Používání uvedeného přípravku enzymu podle přílohy II tohoto nařízení by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(7) Používání přípravku enzymů endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xynalázy z Penicillium funiculosum (IMI SD 101) bylo dočasně povoleno u selat (po odstavu) a pro výkrm kachen nařízením (ES) č. 2148/2004. Uvedený přípravek byl bez časového omezení povolen pro výkrm kuřat nařízením (ES) č. 1259/2004, u nosnic a pro výkrm krůt nařízením Komise (ES) č. 943/2005 [11] a pro výkrm prasat nařízením (ES) č. 1206/2005. Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku enzymů pro výkrm kachen a u selat po odstavu bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Používání uvedeného přípravku enzymů podle přílohy III tohoto nařízení by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze I, náležející do skupiny "Enzymy", se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přípravek uvedený v příloze II, náležející do skupiny "Enzymy", se povoluje k používání bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Přípravek uvedený v příloze III, náležející do skupiny "Enzymy", se povoluje k používání bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2009.

Za Komisi

Androulla Vassiliou

členka Komise

[1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

[3] Úř. věst. L 57, 2.3.2005, s. 3.

[4] Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 8.

[5] Úř. věst. L 197, 28.7.2005, s. 12.

[6] Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 22.

[7] Úř. věst. L 73, 13.3.2007, s. 1.

[8] Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.

[9] Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24.

[10] Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 12.

[11] Úř. věst. L 159, 22.6.2005, s. 6.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |

Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva |

Enzymy

"E 1606 | Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG S-15136) s minimem aktivity pro: pevnou a kapalnou formu: 100 IU [1]/g nebo ml | Nosnice | – | 10 IU | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 10 IU.3.Pro použití do krmných směsí bohatých na arabinoxylan, např. obsahujících nejméně 40 % pšenice či ječmene. | Bez časového omezení |

[1] 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 4,5 a teplotě 30 °C."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |

Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva |

Enzymy

"E 1617 | Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity pro: pevnou formu: 6000 EPU [1]/gkapalnou formu: 6000 EPU/ml | Nosnice | – | 1050 EPU | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 1050–1500 EPU.3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahujících více než 40 % pšenice či kukuřice. | Bez časového omezení |

Selata (po odstavu) | – | 1500 EPU | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 1500–3000 EPU.3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahujících více než 40 % pšenice.4.Pro použití u selat po odstavu do hmotnosti přibližně 35 kg. | Bez časového omezení |

[1] 1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 4,7 a teplotě 30 °C."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |

Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva |

Enzymy

"E 1604 | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Penicillium funiculosum (IMI SD101) s minimem aktivity pro: práškovou formu:endo-1,3(4)-beta-glukanáza:2000 U [1]/gendo-1,4-beta-xylanáza:1400 U [2]/gkapalnou formu:endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U/mlendo-1,4-beta-xylanáza: 350 U/ml | Výkrm kachen | - | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 Uendo-1,4-beta-xylanáza: 70 U3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 50 % ječmene či 60 % pšenice. | Bez časového omezení |

Selata (po odstavu) | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 Uendo-1,4-beta-xylanáza: 70 U3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 30 % ječmene či 20 % pšenice.4.Pro použití u selat po odstavu do hmotnosti přibližně 35 kg. | Bez časového omezení |

[1] 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 50 °C.

[2] 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,00 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 5,5 a teplotě 50 °C."

--------------------------------------------------


Spravováno Úřadem pro úřední tisky