32009R0271

Nařízení Komise (ES) č. 271/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)

Úřední věstník L 091 , 03/04/2009 S. 0005 - 0006


Nařízení Komise (ES) č. 271/2009

ze dne 2. dubna 2009

o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3) Žádost se týká povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen se zařazením do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".

(4) Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") ze dne 3. prosince 2008 a ze dne 9. prosince 2008 [2] vyplývá, že přípravek enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404), tak jak ho vyrábí žadatel BASF SE, nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo životní prostředí a je účinný při zvyšování užitkovosti výkrmu selat a kuřat a při zlepšování konverze krmiva u výkrmu krůt a u nosnic. Na základě poskytnutých údajů týkajících se výkrmu kuřat se přípravek považuje za účinný i pro výkrm kachen. Úřad dále došel k závěru, že výrobek může být potenciální senzibilizátor kůže a dýchacích cest. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5) Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "látky zvyšující stravitelnost", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2009.

Za Komisi

Androulla Vassiliou

členka Komise

[1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

[2] The EFSA Journal (2008) 914, 1–21.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |

Jednotky aktivity /kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |

Kategorie zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a7 | BASF SE | Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 | Složení doplňkové látky:Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713)a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) s minimem aktivity pro:pevnou formu:5600 TXU [1] a 2500 TGU [2]/gkapalnou formu:5600 TXU a 2500 TGU/gCharakteristika účinné látky:endo-1,4-beta-xylanáza z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanáza z Aspergillus niger (DSM 18404)Analytická metoda [3]Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:Viskozimetrie založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahující xylan (pšeničný arabinoxylan) při pH 3,5 a 55 °C.Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-glukanázy:Viskozimetrie založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-glukanázy na substrát obsahující glukan (beta-glukan ječmene) při pH 3,5 a 40 °C. | selata (po odstavu) | – | 560 TXT 250 TGU | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Pro použití do krmiva bohatého na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujícího více než 30 % pšenice, ječmene, žita a/nebo tritikale.3.Doporučené dávky na kilogram kompletního krmiva:selata (po odstavu)560-840 TXU / 250-375 TGU;výkrm kuřat280-840 TXU / 125-375 TGU;nosnice:560-840 TXU / 250-375 TGU;výkrm krůt:560-840 TXU / 250-375 TGU;výkrm kachen:280-840 TXU / 125-375 TGU;4.Pro použití u odstavených selat do váhy kolem 35 kg.5.Bezpečnost: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice. | 22. dubna 2019 |

výkrm kuřat | 280 TXT 125 TGU |

nosnice | 560 TXT 250 TGU |

výkrm krůt | 560 TXT 250 TGU |

výkrm kachen | 280 TXT 125 TGU |

[1] 1 TXU je množství enzymu, které uvolní 5 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylosy) za minutu z arabinoxylanu při pH 3,5 a teplotě 40 °C.

[2] 1 TGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z β-glukanu ječmene za minutu při pH 3,5 a teplotě 40 °C.

[3] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

--------------------------------------------------


Spravováno Úřadem pro úřední tisky