32009R0270

Nařízení Komise (ES) č. 270/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku 6-fytázy jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Text s významem pro EHP)

Úřední věstník L 091 , 03/04/2009 S. 0003 - 0004


Nařízení Komise (ES) č. 270/2009

ze dne 2. dubna 2009

o povolení přípravku 6-fytázy jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3) Žádost se týká povolení přípravku enzymu 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".

(4) Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") ze dne 18. listopadu 2008 a ze dne 29. října 2008 [2] vyplývá, že na základě údajů předložených žadatelem přípravek enzymu 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 17594), tak jak ho vyrábí žadatel DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o., nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo životní prostředí a účinným způsobem zlepšuje využívání fosforu vázaného na fytát. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5) Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "látky zvyšující stravitelnost", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2009.

Za Komisi

Androulla Vassiliou

členka Komise

[1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

[2] The EFSA Journal (2008) 871, s. 1–18.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |

Kategorie zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a6 | DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o. | 6-fytáza EC 3.1.3.26 | Složení doplňkové látky:Přípravek 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 17594) s minimem aktivity pro:pevnou formu: 10000 FYT [1]/gkapalnou formu: 20000 FYT/gCharakteristika účinné látky:6-fytáza z Aspergillus oryzae (DSM 17594)Analytická metoda [2]Kolorimetrická metoda založená na reakci molybdátovanadátového činidla s anorganickým fosfátem, který vzniká působením 6-fytázy na substrát obsahující fytát (fytát sodný) při pH 5,5 a teplotě 37 °C, stanovitelného podle kalibrační křivky anorganického fosfátu. | výkrm kuřat | – | 1500 FYT | – | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Doporučená dávka na kilogram kompletního krmiva:výkrm kuřat 1500–3000 FYT;3.Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.4.Bezpečnost: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice. | 22. dubna 2019 |

[1] 1 FYT je množství enzymu, které za reakčních podmínek uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za 1 minutu z fytátu s koncentrací fytátu 5,0 mM, při pH 5,5 a teplotě 37 °C během 30 minut inkubace.

[2] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

--------------------------------------------------


Spravováno Úřadem pro úřední tisky